منتورینگ

منتورینگ يك رابطه حمايتی و دو طرفه است است كه در آن كوچ به مراجع خود كمک مي كند تا با تمركز بر هدف انتخاب شده به نتايج مورد نظر دست پيدا كند. در واقع هدف منتورینگ ارتقاء کیفیت زندگی شخصی از طریق بهبود مهارت های اساسی زندگی است که منجر به رشد و خود شکوفایی در تمام مراحل و اجزای چرخه زندگی خواهد شد. دستاوردهای این نوع تعامل بلافاصله در کسب و کار مراجع مشهود خواهد بود.

پروژه های انجام شده در حوزه ی منتورینگ

 1. کارگاه آموزشی استراتژی های تبلیغاتی، شرکت شهرک های صنعتی
 2. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت 21 بیضا
 3. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت پارسیرنگ
 4. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت حسابداری نیکان
 5. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب
 6. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC کتابفروشی شیرازه
 7. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC پتروشیمی جم
 8. برگزاری 40 دوره کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC به صورت عمومی
 9. کارگاه آموزشی تکنیک های فروش شرکت 21 بیضا
 10. کارگاه آموزشی تکنیک های فروش شرکت پارسیرنگ

پروژه های انجام شده در حوزه ی منتورینگ

 1. تدوین طرح دوره کارگاهی کلینیک مدیریت، ۴۰ ساعته (شرکت شهرک‏های صنعتی استان فارس)
 2. برگزاری 20 کارگاه آموزشی تکنیک های فروش به صورت عمومی
 3. کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت 21 بیضا
 4. برگزاری 5 دوره کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری به صورت عمومی
 5. برگزاری 35 دوره کارگاه آموزشی اصول بازاریابی به صورت عمومی
 6. کارگاه آموزشی تخصصی بازاریابی بیمه برای کلیه کارکنان شرکت خدمات بیمه سامان در استان فارس
 7. سمینار «بازاریابی: حقیقت پنهان، دروغ آشکار» در انجمن مدیران صنایع فارس
 8. سمینار «بازاریابی: حقیقت پنهان، دروغ آشکار» در انجمن مدیران صنایع فارس
 9. سمینار تخصصی R&D شرکت شهرک‏های صنعتی فارس

منتورینگ

منتورینگ يك رابطه حمايتی و دو طرفه است است كه در آن كوچ به مراجع خود كمک مي كند تا با تمركز بر هدف انتخاب شده به نتايج مورد نظر دست پيدا كند. در واقع هدف منتورینگ ارتقاء کیفیت زندگی شخصی از طریق بهبود مهارت های اساسی زندگی است که منجر به رشد و خود شکوفایی در تمام مراحل و اجزای چرخه زندگی خواهد شد. دستاوردهای این نوع تعامل بلافاصله در کسب و کار مراجع مشهود خواهد بود.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی منتورینـگ

 1. کارگاه آموزشی استراتژی های تبلیغاتی، شرکت شهرک های صنعتی
 2. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت 21 بیضا
 3. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت پارسیرنگ
 4. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC شرکت حسابداری نیکان
 5. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب
 6. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC کتابفروشی شیرازه
 7. کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC پتروشیمی جم
 8. برگزاری 40 دوره کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس مدل DISC به صورت عمومی
 9. کارگاه آموزشی تکنیک های فروش شرکت 21 بیضا
 10. کارگاه آموزشی تکنیک های فروش شرکت پارسیرنگ
 1. تدوین طرح دوره کارگاهی کلینیک مدیریت، ۴۰ ساعته (شرکت شهرک‏های صنعتی استان فارس)
 2. برگزاری 20 کارگاه آموزشی تکنیک های فروش به صورت عمومی
 3. کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت 21 بیضا
 4. برگزاری 5 دوره کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری به صورت عمومی
 5. برگزاری 35 دوره کارگاه آموزشی اصول بازاریابی به صورت عمومی
 6. کارگاه آموزشی تخصصی بازاریابی بیمه برای کلیه کارکنان شرکت خدمات بیمه سامان در استان فارس
 7. سمینار «بازاریابی: حقیقت پنهان، دروغ آشکار» در انجمن مدیران صنایع فارس
 8. سمینار «بازاریابی: حقیقت پنهان، دروغ آشکار» در انجمن مدیران صنایع فارس
 9. سمینار تخصصی R&D شرکت شهرک‏های صنعتی فارس